Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Chủ đề V
Đọc bài viết:
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc vận động giải phóng dân tộc và Cách mạng Tháng Tám, sáng lập Nhà nước Dân chủ Nhân dân (1930-1945). Gồm hai giai đoạn quan trọng:

- Thời kỳ ở nước ngoài chỉ đạo cách mạng Việt Nam và tham gia hoạt động phong trào cách mạng quốc tế (1930-1941).

- Thời kỳ trực tiếp tổ chức và lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền, sáng lập nhà nước dân chủ nhân dân.

Chủ đề này đồng thời làm sáng tỏ vấn đề: Thừa Thiên Huế là trung tâm của chế độ phong kiến Việt Nam và khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế là mốc lịch sử đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ phong kiến. Với chiến thắng này, nhân dân Thừa Thiên Huế quyết tâm đi theo Đảng Cộng sản Việt Nam đến cùng vì niềm tin vô biên vào người đứng đầu Chính phủ: Hồ Chí Minh.

Để giai đoạn quan trọng này có một dấu ấn đặc biệt trong toàn bộ tiến trình trưng bày, chủ đề này đã xây dựng tổ hợp nhằm làm sống lại những ngày Cách mạng Tháng Tám lịch sử, làm thực hiện hóa những từ "Tự do - Bình đẳng - Bác ái" mà anh Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh) bắt đầu đi tìm từ Huế cách đây 1/2 thế kỷ và làm nổi bật hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Các bài khác