Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Chủ đề II
Đọc bài viết:
Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm thấy con đường giải phóng dân tộc đúng đắn (1911-1920)

Chủ đề này nhấn mạnh ý nghĩa của Cách mạng Tháng 10 Nga và vai trò của Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Tour (1920).

Các bài khác