Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

 • Chủ đề I
  Thời niên thiếu và thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh - bước đầu hoạt động yêu nước (1890 – 1911)
 • Chủ đề II
  Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm thấy con đường giải phóng dân tộc đúng đắn (1911-1920)
 • Chủ đề III
  Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh, bảo vệ, vận dụng sáng tạo và phát triển đường lối của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920-1924)
 • Chủ đề IV
  Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Đảng của giai cấp Công nhân Việt Nam
 • Chủ đề V
  Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc vận động giải phóng dân tộc và Cách mạng Tháng Tám, sáng lập Nhà nước Dân chủ Nhân dân (1930-1945). Gồm hai giai đoạn quan trọng:
 • Chủ đề VI
  Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh giữ vững chính quyền cách mạng và tiến hành kháng chiến lâu dài chống Thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ (1945-1954)
 • Chủ đề VII
  Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cách mạng XHCN và Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam (1954-1969)
 • Chủ đề VIII
  Nhân dân Việt Nam mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn (1969 đến nay)