Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

 • VỀ ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN
  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng. Người coi đó là cuộc đấu tranh trực tiếp liên quan tới vận mệnh của Đảng và quyết định đến thành công của sự nghiệp cách mạng.
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG
  Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu phải nêu gương, trước hết về đạo đức cho tất cả cán bộ, đảng viên. Bởi “Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống” và “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”
  Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Hồ Chí Minh viết vào tháng 10-1947. Tác phẩm được xác định như một văn kiện có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, nhằm xây dựng và củng cố Đảng thành một đảng Mác-Lênin chân chính, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc đến thắng lợi vẻ vang.
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH “ĐẢNG TA LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH”
  Tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tự hào khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” và “Đảng ta thật là vĩ đại”.
 • RÈN LUYỆN TÍNH CÁCH, ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  Quan niệm của Hồ Chí Minh về tính cách Nếu như Mạnh Tử coi tính cách là tiên thiên, con người sinh ra vốn tính thiện “nhân chi sơ, tính bản thiện” hay Tuân Tử thì ngược lại “nhân chi sơ, tính bản ác”, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh lại có cách nhìn khoa học và toàn diện.
 • PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Người dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trong công tác xây dựng đảng, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến giáo dục, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, bởi: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang\"[i].
 • KHẮC SÂU VÀ LÀM THEO NHỮNG LỜI DẠY CỦA BÁC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG
  Là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng “đạo đức, văn minh” lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ vừa có tính cấp bách, vừa có tính thường xuyên, lâu dài của một Đảng cầm quyền.
 • ĐỂ LÀM TỐT HƠN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG
  Có thể nói, trong hơn 80 năm qua, nhất là từ khi có cơ quan Ủy ban Kiểm tra chuyên trách của Đảng (1948) đến nay, công tác kiểm tra của Đảng đã đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
 • XÂY DỰNG ĐẢNG TA TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH NGANG TẦM VỚI YÊU CẦU, NHIỆM VỤ MỚI THEO TƯ TƯỞNG VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN TRONG “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN”
  TCCS - Một trăm sáu mươi lăm năm đã trôi qua, dù cho thế giới có nhiều biến đổi to lớn, nhưng những tư tưởng cơ bản trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” vẫn giữ nguyên giá trị, là những chỉ dẫn hết sức quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn các đảng cộng sản nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng.
 • XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  TCCS - Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang chỉ đạo thực tiễn cách mạng nước ta, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân. Để tiếp tục giải quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực không ngừng học tập và làm theo tư tưởng của Người.

    << < 1 2 3 4 5 > >>