Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Chủ đề VIII
Đọc bài viết:
Nhân dân Việt Nam mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn (1969 đến nay)

Phần nội dung giới thiệu về Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam trong đó có đồng bào tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến lên CNXH.

Trưng bày giới thiệu những thành tựu chủ yếu của đất nước và của tỉnh Thừa Thiên Huế trong gần 40 năm qua. Qua đó, góp phần khẳng định sức sống bất diệt của tư tưởng Hồ Chí Minh, động viên đồng bào các dân tộc Thừa Thiên Huế vững bước trong sự nghiệp đổi mới, cùng cả nước phấn đấu cho mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Ngoài ra còn trưng bày sưu tập hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh: Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân Thừa Thiên Huế; phù điêu đồng “Thừa Thiên Huế trên con đường đổi mới”….

Các bài khác