THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO NĂM 2021
11/11/2021 4:33:52 CH

                                                           

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
Số: 2382/TB-SVHTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 11 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại
một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2021


Căn cứ Kế hoạch số 2374/KH-SVHTT ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại một số đơn vị nói trên, cụ thể như sau:

 

 Bản in]
Các bài khác

Thông tin tham quan