• CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI NỀN VĂN HOÁ VIỆT NAM
  Trong quá trình kiến tạo một nền văn hoá mới, tư tưởng văn hoá cao đẹp của Người luôn toả sáng rực rỡ, Người không chỉ vạch ra đường lối phát triển văn hoá mà còn chỉ đạo việc thực hiện đường lối ấy đạt kết quả cao.

 • CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC NGOẠI GIAO
  Những tư tưởng và kinh nghiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hoạt động ngoại giao đã được hình thành và phát triển qua những năm tháng bôn ba hải ngoại để tìm đường cứu nước. Và tiếp tục được hoàn thiện trong những giai đoạn cách mạng sau này.

 • CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CÁC CHÍNH KHÁCH QUỐC TẾ
  Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà ngoại giao tài ba, kiệt xuất. Người đã để lại những bài học kinh nghiệm quí báu về đường lối chiến lược, sách lược ngoại giao và hoạt động quốc tế. Đó là duy trì đường lối ngoại giao hoà bình, ngoại giao nhân dân, ngoại giao đảng, ngoại giao nhà nước.

 • CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRÍ TUỆ LỚN CỦA NỀN NGOẠI GIAO VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
  Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng gần 60 năm, Hồ Chí Minh đã trở thành một nhà tư tưởng, một nhà chiến lược hành động, sớm trở thành một chiến sĩ tiên phong, tích cực tham gia vào các hoạt động quốc tế, đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp giành độc lập tự do cho nhân loại.

 • CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC KIỂU MỚI VÀ PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM
  Cuốn sách: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sự nghiệp xây dựng nhà nước kiểu mới và pháp luật ở Việt Nam” của tác giả - luật gia Nguyễn Ngọc Minh được Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành tại Hà Nội năm 1982.

 • CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VIỆT NAM THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH
  Chủ nghĩa yêu nước, đó là nội dung cốt lõi của nhân sinh quan và thế giới quan Việt Nam. Thời đại Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam càng có nội hàm đậm nét của một hệ tư tưởng, một lý luận và đường lối cứu nước theo lập trường của giai cấp công nhân, của chủ nghĩa Mác – Lênin.

 • CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC HỒ CHÍ MINH
  Một trong những yếu tố cấu thành tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh. Đây là một nét đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một sự sáng tạo linh hoạt trong việc vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam.

 • CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC
  Cuốn sách: “Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc” của PTS Nguyễn Thế Thắng được Nhà xuất bản Lao Động ấn hành năm 1999 tại Hà Nội.

 • CHIẾN LƯỢC ĐẠI ĐOÀN KẾT HỒ CHÍ MINH
  Cuốn sách: “Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh” do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành tháng 12 năm 1995.


    first pre 1 2 next last  

Thông tin tham quan