• CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ ĐẠI HỘI II, III CỦA ĐẢNG
  Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành toàn bộ tâm lực vào việc xây dựng Đảng ta, một Đảng trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, gắn bó máu thịt với dân, coi đó là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng nước ta.

 • CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI
  Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng tháng Mười” bước đầu nêu lên một cách cụ thể việc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã vận dụng đúng đắn những nguyên lý của Chủ nghĩa Lênin và những kinh nghiệm phong phú của của cách mạng tháng Mười vào thực tiễn nước Việt Nam như thế nào, qua đó củng cố thêm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô trong sự nghiệp đấu tranh vì những mục tiêu cao cả của thời đại hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

 • CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (TÓM TẮT TIỂU SỬ VÀ SỰ NGHIỆP)
  Thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với giai đoạn lịch sử vẻ vang nhất của cách mạng Việt Nam và với thời kỳ đấu tranh sôi nổi nhất của cách mạng thế giới. Từ một người yêu nước chân chính trở thành một chiến sĩ cộng sản vĩ đại, Hồ Chủ tịch đã đem ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin soi đường cho cách mạng Việt Nam, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử huy hoàng nhất của dân tộc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

 • CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - TIỂU SỬ VÀ SỰ NGHIỆP
  Thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam và với sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân toàn thế giới. Ngươì là người thầy thiên tài, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là một chiến sĩ kiên cường, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào giải phóng dân tộc trong thời đại ngày nay.

 • CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Ở PHÁP NĂM 1946
  Tập sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp năm 1946” bao gồm những tư liệu, bằng chứng lịch sử
  sinh động, minh hoạ rõ thêm về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp năm 1946. Tình cảm của
  kiều bào, của nhân dân Pháp với Hồ Chủ tịch trong chuyến đi. Những tư liệu trong tập sách được in theo bản gốc lưu trữ tại bảo tàng Cách mạng Việt Nam và có sự đối chiếu, bổ sung với các bản của Viện Hồ Chí Minh, bảo tàng Hồ Chí Minh, các bản chép tay của bộ phận thư ký giúp việc Hồ Chủ tịch tại Pa ri.

 • CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỦA ĐẢNG VÀ DÂN TỘC TA
  “Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta” là tác phẩm quan trọng tập hợp những
  bài nói và viết của đồng chí Lê Duẩn, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, về Chủ tịch
  Hồ Chí Minh.

 • CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỰ NGHIỆP VĨ ĐẠI GƯƠNG SÁNG ĐỜI ĐỜI
  Đây là bài diễn văn quan trọng của đồng chí Trường Chinh - Ủy viên bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đọc tại cuộc mít tinh trọng thể kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1980). Bài diễn văn được in thành sách với nhan đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - sự nghiệp vĩ đại, gương sáng đời đời”.

 • 79 MÙA XUÂN HỒ CHÍ MINH
  Cuốn sách “Bảy mươi chín mùa xuân Hồ Chí Minh” của tác giả Bá Ngọc tập hợp một cách có hệ thống theo thời gian các sự kiện trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • BÁC HỒ VỚI MIỀN ĐẤT NÚI NGỰ SÔNG HƯƠNG
  Trong cuộc đời của mình, có 2 lần Chủ tịch Hồ Chí Minh sống trên đất Huế, đó là thời kỳ từ năm 1895 đến năm 1901, khi Người ở tuổi nhi đồng, mang tên Nguyễn Sinh Cung (5-11 tuổi) và thời kỳ từ năm 1906 đến 1909, khi Người đã ở tuổi thanh niên, mang tên Nguyễn Tất Thành (16-19 tuổi).


    first pre 1 2 next last  

Thông tin tham quan