Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

 • TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP NĂM 1945 CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ Ý NGHĨA THỜI ĐẠI
  Ngày 2.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Đây là văn bản có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mở ra những nguyên tắc mới trong luật pháp Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế. Trải qua trên 50 năm lịch sử, giá trị của bản Tuyên ngôn độc lập vẫn không thay đổi.
 • TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN TRONG DI SẢN QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH
  Cuốn sách: “Tư tưởng nhân văn trong di sản quân sự Hồ Chí Minh” của Phó tiến sĩ Trần Đình Châu được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 1999.
 • TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY
  Tư tưởng Hồ Chí Minh là giá trị tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân, nó gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Để góp phần giúp bạn đọc, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên có thêm tài liệu nghiên cứu học tập và vận dụng tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong giáo dục, đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách “Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay” của tập thể tác giả do TS. Hoàng Trang và TS. Phạm Ngọc Anh đồng chủ biên.
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
  Chủ tịch Hồ Chí Minh một tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng. Trong hệ thống tư tưởng của Người, tư tưởng về xây dựng con người phát triển toàn diện là một phần quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần phải có con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa phát triển toàn diện chính là con người có tinh thần làm chủ xã hội, có tri thức văn hoá và khoa học, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức cách mạng “cần kiệm liêm chính”, “chí công vô tư”, nghiêm khắc chống chủ nghĩa cá nhân.
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN KIỂU MỚI Ở VIỆT NAM
  Tư tưởng Hồ Chí Minh có nội dung rộng lớn, bao quát những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân là một nội dung lớn trong toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Và vấn đề Nhà nước và pháp quyền kiểu mới là một nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ 1930-1945
  Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1930-1945” của Đại tá, tiến sĩ Lê Văn Thái ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực xây dựng lực lượng vũ trang - một bộ phận trọng yêú trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh.
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG
  Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam, nắm vững những quan điểm, tư tưởng cơ bản của học thuyết về Đảng xà xây dựng Đảng của Chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người về xây dựng Đảng, những nguyên tắc tổ chức và lãnh đạo của Đảng được Đảng ta thực hiện trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay. Đó chính là nội dung cuốn sách: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng” đề cập tới.
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ NÔNG DÂN
  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề nông dân chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng lý giải những vấn đề nông dân, đặc sắc, có tác dụng chỉ đạo lâu dài đối với cách mạng Việt Nam.
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ THANH NIÊN TRONG CÁCH MẠNG VIỆT NAM
  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lớp lớp thanh niên thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước, bằng sức lực của tuổi thanh xuân đã không ngừng nỗ lực phấn đấu đóng góp phần to lớn vào công cuộc dựng nước và giữ nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đánh giá cao vai trò của thanh niên, luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và tạo điều kiện để thế hệ trẻ tham gia tích cực, có hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng trong những di sản tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những quan điểm, tư tưởng của Người về thanh niên là một bộ phận vô cùng quan trọng, ngày nay vẫn còn giữ nguyên giá trị.
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
  Quyền con người là một phạm trù đa diện, cũng là một phạm trù lịch sử, phát sinh, phát triển và mất đi cũng với các phạm trù giai cấp, nhà nước và pháp luật. Chỉ có trong xã hội xã hội chủ nghĩa, mọi người mới được hưởng thụ các quyền con người một cách đầy đủ và bình đẳng theo đúng nghĩa của nó.
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ VÀ CON NGƯỜI
  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và nhân dân một di sản tư tưởng vô cùng to lớn và sâu sắc. Tư tưởng về văn hoá và con người là một trong những lĩnh vực phong phú và sâu sắc nhất, có giá trị bền vững trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGOẠI GIAO
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao là một bộ phận cấu thành tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung được từng bước hình thành, phát triển trong quá trình gần 60 năm hoạt động cách mạng, hoạt động quốc tế của Người. Ba mươi tư năm đầu (1911-1945) là hoạt động ngoại giao nhân dân, hoạt động ngoại giao Đảng và đoàn thể, 24 năm sau là hoạt động ngoại giao nhà nước với tư cách là nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu một Đảng cầm quyền. Những di sản mà Người để lại trong quá trình hoạt động cách mạng, hoạt động quốc tế là nền tảng lý luận, ngọn đuốc soi đường cho công tác đối ngoại, hoạt động quốc tế của Đảng và Nhà nước ta.
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
  Sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số nội dung cơ bản của cách mạng Việt Nam” của tiến sĩ Phạm Hồng Chương được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2003 tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 58 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” do  TS Hoàng Trang (chủ biên), TS Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) gồm 3 phần:
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỦA CHÚNG TA
  Sách: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng của chúng ta” do Nhà xuất bản Lao động ấn hành năm 1993 của các tác giả Trần Đình Huỳnh - Mạch Quang Thắng thực hiện, là kết quả bước đầu của việc nghiên cứu đề tài khoa học mã số KX.02.06 trong chương trình nghiên cứu cấp nhà nước KX.02 “Tư tưởng Hồ Chí Minh”.
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT VỚI VẤN ĐỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ MỚI
  Đại đoàn kết là một tư tưởng lớn được hình thành và phát triển cùng với toàn bộ quá trình hoạt động lý luận và thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng đại đoàn kết của Người đã trở thành đường lối, chiến lược đại đoàn kết của đảng cộng sản Việt Nam.
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT VÀ MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết là nội dung quan trọng trong hệ thống lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh có giá trị to lớn, dẫn đường cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI VÀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
       Kế thừa tinh hoa truyền thống dân tộc, tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh đã nâng cao tư tưởng về con người lên một tầm cao mới. Trên cơ sở đó, Người giải quyết một cách khoa học và cách mạng vấn đề giải phóng dân tộc và giải phóng con người.

    << < 1 2 3 4 5 > >>