Chủ đề II
Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm thấy con đường giải phóng dân tộc đúng đắn (1911-1920)

Chủ đề này nhấn mạnh ý nghĩa của Cách mạng Tháng 10 Nga và vai trò của Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Tour (1920).


 

 Bản in]
Các bài khác

Thông tin tham quan