90 NĂM DƯỚI LÁ CỜ VẺ VANG CỦA ĐẢNG
Số lượng: Triển lãm gồm hơn 300 tư liệu, hình ảnh, hiện vật. Thời gian phát hành: Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020).

Nội dung: Triển lãm giới thiệu lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng vĩ đại từ ngày thành lập đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Những thành tựu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng qua hơn 30 năm đổi mới; Đặc biệt, triển lãm giới thiệu quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế qua các giai đoạn lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ, phục vụ thiết thực cho công cuộc xây dựng Đảng bộ và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Thừa Thiên Huế.


Triển lãm gồm có hai phần:

1. Quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế

Một số hình ảnh không gian trưng bày triển lãm:


 Bản in]

Thông tin tham quan