SỨC SỐNG NGƯỜI MIỀN TÂY

Số lượng: 148 tư liệu, hiện vật

Thời gian phát hành:  Năm 2017, trong Ngày hội Văn hóa đồng bào các dân tộc miền Tây Thừa Thiên Huế, chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017), 48 năm Ngày đồng bào dân tộc miền Tây Thừa Thiên Huế mang họ Bác Hồ (1969-2017).

Nội dung:  Miền Tây Thừa Thiên Huế là địa bàn quần cư, sinh sống của đồng bào các dân tộc ít người như Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, Pa Hy. Bao đời nay, họ đã tạo nên nếp văn hóa truyền thống phong phú trong đời sống tinh thần và vật chất, góp vào những nét độc đáo cho nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của quê hương Thừa Thiên Huế.

Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, nhân dân miền Tây Thừa Thiên được bình đẳng với các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam. Theo Đảng, theo Bác Hồ, trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược, mặc dù bị kiểm soát, cai trị bởi hệ thống đồn bốt, ngụy quân, ngụy quyền, đồng bào miền Tây vẫn tích cực hòa mình vào phong trào kháng chiến với bao chiến công xuất sắc.

Sau hơn 40 năm giải phóng, tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ, miền Tây Thừa Thiên Huế đang thực sự trỗi dậy, góp phần mang đến sức sống mới, diện mạo mới cho quê hương Thừa Thiên Huế.

Nội dung triển lãm gồm có 4 phần:

1.     Người miền Tây trong kháng chiến

2.     Đặc sắc văn hóa truyền thống miền Tây Thừa Thiên Huế

3.     Người miền Tây trong công cuộc đổi mới

4.     Kết nối khách tham quan

 Bản in]

Thông tin tham quan