BA MƯƠI NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Số lượng: 182 tư liệu, hình ảnh, hiện vật.

Thời gian phát hành: Năm 1999, nhân kỉ niệm 109 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 30 năm thực hiện di chúc của Người (19/5/1890-19/5/1999).

Nội dung: Năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bắt đầu viết bản Di chúc để lại cho nhân dân ta. Những điều Người dặn lại trong bản Di chúc chính là những định hướng mang tính chiến lược cho sự phát triển của đất nước ta ở các giai đoạn lịch sử. Đó cũng là những điều mà Người đã thực hiện trong suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mìnhTiếp tục sự nghiệp của Người, 30 năm qua Đảng ta đã đoàn kết nhất trí trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh để giữ vững vai trò lãnh đạo cách mạng.

 Nội dung triển lãm gồm 6 chủ đề:

1. “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.

 2. “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn”.

3. “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

4. “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

5. “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

6. “Tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa và đa dạng hóa với tinh thần Việt Nam muốn làm bạn của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”.

 Bản in]

Thông tin tham quan