• Bảo tàng và vấn đề liên kết, phối hợp tổ chức hoạt động
    Bảo tàng là một thiết chế văn hóa ra đời, tồn tại và phát triển xuất phát từ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của xã hội. Chính vì vậy, để bảo tàng tồn tại và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của quần chúng nhân dân, thực hiện chức năng giáo dục một cách triệt để thì việc xây dựng những định hướng mới, những giải pháp mới trong tổ chức hoạt động là vấn đề các bảo tàng cần hết sức chú ý. Ở góc nhìn của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, một bảo tàng lưu niệm danh nhân, thì vấn đề liên kết, phối hợp trong tổ chức hoạt động luôn được chú trọng.

  • Hoạt động khác
    Ngoài những hoạt động chuyên sâu về công tác Bảo tàng, hằng năm, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế còn tổ chức những họat động bổ trợ, góp phần tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh, huy động những sự phối hợp hữu ích của các tổ chức, cá nhân trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn.


     

Thông tin tham quan