Công tác sưu tầm hiện vật bảo tàng
Nhiệm vụ sưu tầm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế được tiến hành thường xuyên theo kế hoạch ngắn hạn và dài hạn:

 

Ngắn hạn: Thực hiện phục vụ cho việc tổ chức các chuyên đề triển lãm nhân các ngày lễ lớn, các đợt sinh hoạt chính trị nhằm làm phong phú thêm hoạt động chuyên môn của Bảo tàng, góp phần đổi mới hoạt động Bảo tàng.

Dài hạn: Sưu tầm nhằm bổ sung hiện vật cho kho cơ sở; hệ thống trưng bày, xây dựng các sưu tập hiện vật để phục vụ tốt công tác nghiên cứu, trưng bày trong và ngoài Bảo tàng.

Công tác sưu tầm được tiến hành qua một hệ thống các biện pháp:

- Sưu tầm tư liệu, hiện vật Bảo tàng qua các đợt sưu tầm trong và ngoài Tỉnh theo kế hoạch;

- Phối hợp với các trường Đại học, các cơ quan nghiên cứu khoa học tổ chức sưu tầm trên quy mô lớn;

- Tiếp nhận tư liệu, hiện vật thông qua hệ thống mạng lưới cộng tác viên ở các cơ quan, đoàn thể và nhân dân;

- Trao đổi tư liệu, hiện vật với các Bảo tàng.

Kết quả, sau hơn 35 năm hoạt động, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế đã có hơn 16.000 tư liệu, hiện vật phù hợp với tiêu chí, nội dung trưng bày, trong đó có nhiều tư liệu, hiện vật quý; xây dựng được 7 bộ sưu tập hiện vật có giá trị.

 Bản in]

Thông tin tham quan