Công tác nghiên cứu khoa học
Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế thể hiện ở nhiều mặt:
Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Đền ơn đáp nghĩa - Giá trị lý luận và thực tiễn"
Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Đền ơn đáp nghĩa - Giá trị lý luận và thực tiễn"

- Đầu tư nghiên cứu, khôi phục diện mạo hệ thống di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế.

- Nghiên cứu xây dựng nội dung trưng bày Bảo tàng, xây dựng các chuyên đề triển lãm ngắn hạn và triển lãm lưu động.

- Nghiên cứu để tài liệu hoá các hiện vật Bảo tàng, làm sáng tỏ các thông tin cơ bản cần thiết về hiện vật; xây dựng các hồ sơ tư liệu về hiện vật, nhằm làm cho kho cơ sở ngày càng đầy đủ, khoa học, phong phú, đáp ứng tốt nhất cho công tác trưng bày, công tác khoa học và các công tác chuyên môn khác của Bảo tàng, phục vụ cho việc nghiên cứu của các ngành khoa học có liên quan.

- Nghiên cứu để xây dựng các đề tài thuyết minh, tuyên truyền phục vụ các yêu cầu và đối tượng khách tham quan khác nhau.

- Nghiên cứu, biên soạn các ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế luôn chú trọng và có kế hoạch triển khai công tác khoa học ngắn hạn và dài hạn, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học. Cán bộ chuyên môn của Bảo tàng luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập nâng cao trình độ, nâng cao chất lượng công tác. Kết quả nghiên cứu khoa học thời gian qua thể hiện rõ nét ở nội dung trưng bày Bảo tàng, những chuyên đề triển lãm, hội thảo khoa học và các hoạt động chuyên sâu khác, được giới chuyên môn đánh giá cao.

 Bản in]

Thông tin tham quan