Cơ cấu, tổ chức, bộ máy

* Đội ngũ cán bộ:

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế hiện nay có 28 cán bộ viên chức trong đó có 19 biên chế; 07 hợp đồng theo NĐ68/CP và 02 hợp đồng.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ viên chức: 05 đồng chí có học vị thạc sỹ, 17 đồng chí có trình độ Đại học (trong đó có nhiều đồng chí có từ 02 bằng đại học trở lên).

Trình độ lý luận chính trị: có 01 đồng chí cao cấp chính trị, 01 đồng chí trung cấp chính trị. 

* Cơ cấu tổ chức:

* BAN GIÁM ĐỐC:

  • Bà Lê Thùy Chi
  • Giám đốc

 

  • Bà Nguyễn Hồng Hạnh
    Phó Giám đốc

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:

+ PHÒNG NGHIỆP VỤ

Phòng nghiệp vụ gồm 06 đồng chí, có chức năng tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học thông qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về bảo tàng và bảo tồn di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.

 ĐT: 0234.3820445    

 

                                                   

+ PHÒNG TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG DẪN

Phòng Tuyên truyền hướng dẫn gồm 07 đồng chí, có chức năng Tổ chức tuyên truyền, giáo dục khoa học về Thân thế sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Bảo tàng. Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.

ĐT: 0234.388393

 

+ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Phòng Hành chính Tổng hợp gồm 15 đồng chí, có chức năng tham mưu và quản lý, tổ chức bộ máy biên chế, nhân sự và thực hiện các chế độ chính sách đối với CBVC- LĐ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo qui định của Nhà nước; đảm bảo an toàn, an ninh tại Bảo tàng và các di tích trên địa bàn do đơn vị quản lý. Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.

ĐT: 0234.3845217

            

      

* Ngoài ra, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế còn có tổ chức Đảng (chi bộ) và các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chi hội Cựu chiến binh).

 Bản in]

Thông tin tham quan