Vị trí và chức năng; Nhiệm vụ và quyền hạn

Vị trí và chức năng:

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu và tuyên truyền, giáo dục khoa học thông qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về bảo tàng và bảo tồn di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh theo phân cấp của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và theo quy định của pháp luật.

Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương.

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1.Trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao về quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Tổ chức nghiên cứu khoa học về nội dung trưng bày, về các tài liệu, tư liệu và hiện vật lưu giữ tại Bảo tàng, xây dựng đề cương, tổ chức trưng bày tại chỗ và triển lãm lưu động về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

3. Hướng dẫn, phục vụ nhân dân trong nước và người nước ngoài tham quan, nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng và các di tích lưu niệm có liên quan đến Người;

4. Thực hiện công tác khảo sát, nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê khoa học, công tác kho và các giải pháp bảo quản tài liệu, hiện vật, phục vụ các hoạt động nghiên cứu trưng bày của Bảo tàng và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

5. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống tại địa phương, đặc biệt là đối với các tầng lớp thanh, thiếu niên và nhi đồng, học sinh và sinh viên về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

6. Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc phạm vi quản lý của đơn vị;

7. Nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận, xếp hạng di tích, tiến hành công tác kiểm kê, quản lý di tích trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nhà nước và trách nhiệm được giao;

8. Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động nghiệp vụ bảo tàng và bảo tồn;

9. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và giúp các địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chức năng nhiệm vụ được giao và khi có yêu cầu;

10. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, biên soạn,xuất bản và phổ biến các tài liệu tuyên truyền, giáo dục về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cơ sở nguồn tư liệu đã được công bố theo quy định;

11. Tổ chức trao đổi, hợp tác về khoa học nghiệp vụ với các Bảo tàng, các ngành, các địa phương trong tỉnh và trong nước, với các Bảo tàng và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật;

12. Thực hiện việc tiếp nhận, điều chuyển tài liệu, hiện vật, cung cấp bản sao tài liệu, hiện vật theo chức năng nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật;

13. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí và hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

14. Đảm bảo an toàn, an ninh trong khu vực trưng bày, khu vực cơ quan và các khu vực di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Bảo tàng quản lý;

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động theo quy định của Nhà Nước;

16. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của Nhà nước;

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế.

 Bản in]

Thông tin tham quan