Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Vị trí và chức năng; Nhiệm vụ và quyền hạn
Đọc bài viết:

Vị trí và chức năng:

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu và tuyên truyền, giáo dục khoa học thông qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về bảo tàng và bảo tồn di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh theo phân cấp của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và theo quy định của pháp luật.

Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương.

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao về kế hoạch, chương trình hoạt động dài hạn, hằng năm của đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các tài liệu, hiện vật liên quan đến Người.

3. Tổ chức xây dựng nội dung trưng bày dài hạn; xây dựng đề cương, tổ chức trưng bày chuyên đề ngắn hạn, triển lãm lưu động về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức thư viện chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4. Hướng dẫn, phục vụ nhân dân trong nước và người nước ngoài tham quan, nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng và các di tích lưu niệm có liên quan đến Người;

5. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống tại địa phương, đặc biệt là đối với các tầng lớp thanh, thiếu niên và nhi đồng, học sinh và sinh viên về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

6. Tổ chức các hoạt động truyền thông về bảo tàng, di tích lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế; xây dựng các chương trình quảng bá, lấy ý kiến, phát triển công chúng và xã hội hóa hoạt động bảo tàng, di tích.

7. Thực hiện công tác khảo sát, nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và bảo quản tài liệu, hiện vật, phục vụ các hoạt động nghiên cứu trưng bày của Bảo tàng và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

8. Tiếp nhận tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh của các tổ chức và cá nhân trao tặng theo quy định của pháp luật; mua, trao đổi tài liệu, hiện vật với các tổ chức, cá nhân.

9. Tổ chức sưu tầm và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm gìn giữ và phát huy giá trị.

10. Thực hiện việc chuyển giao, thanh lý, hủy tài liệu, hiện vật bảo tàng theo quy định của pháp luật.

11. Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án, dự án dài hạn, hằng năm về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

12. Thành lập Hội đồng khoa học của bảo tàng theo thẩm quyền; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với lĩnh vực hoạt động của bảo tàng; nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận, xếp hạng di tích; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định và nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ sở dữ liệu số về di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

13. Quản lý các di tích được UBND tỉnh phân cấp quản lý, trong đó có di tích quốc gia đặc biệt “Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế”.

14. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và giúp các địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chức năng, nhiệm vụ được giao và khi có yêu cầu.

15. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, biên soạn, xuất bản và phổ biến các tài liệu tuyên truyền, giáo dục về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cơ sở nguồn tư liệu đã được công bố theo quy định.

16. Tổ chức trao đổi, hợp tác về khoa học và nghiệp vụ với các Bảo tàng, các ngành, các địa phương trong tỉnh và trong nước, với các Bảo tàng và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện việc tiếp nhận, điều chuyển tài liệu, hiện vật, cung cấp bản sao tài liệu, hiện vật theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

18. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi… phục vụ nhiệm vụ chính trị nhân các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

19. Tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, tham quan, hưởng thụ văn hóa của công chúng.

20. Đảm bảo an toàn, an ninh trong khu vực trưng bày, khu vực cơ quan và các khu vực di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Bảo tàng quản lý.

21. Xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức năng nghề nghiệp và số lượng người làm việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bảo tàng theo quy định của pháp luật; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức của Bảo tàng.

22. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn khác theo quy định của Nhà nước.

23. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên.

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế