Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Cơ cấu tổ chức
Đọc bài viết:

 BAN GIÁM ĐỐC BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH THỪA THIÊN HUẾ 

 

Bà Lê Thùy Chi

Giám đốc

Bà Nguyễn Hồng Hạnh

Phó Giám đốc

Ông Ngô Minh Thuấn

Phó Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 PHÒNG CHỨC NĂNG:

+ PHÒNG NGHIỆP VỤ

Phòng Nghiệp vụ gồm 06 đồng chí, có chức năng tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học thông qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về bảo tàng và bảo tồn di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.

 ĐT: 0234.3820445

+ PHÒNG TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG DẪN

Phòng Tuyên truyền Hướng dẫn gồm 07 đồng chí, có chức năng tổ chức tuyên truyền, giáo dục khoa học về thân thế sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của bảo tàng. Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.

ĐT: 0234.388393

+ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Phòng Hành chính Tổng hợp gồm 12 đồng chí, có chức năng tham mưu và quản lý, tổ chức bộ máy biên chế, nhân sự và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức và người lao động; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo qui định của Nhà nước; đảm bảo an toàn, an ninh tại bảo tàng và các di tích trên địa bàn do đơn vị quản lý. Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.

ĐT: 0234.3845217

Ngoài ra, đơn vị còn có tổ chức Công đoàn, Chi đoàn và Chi hội Cựu Chiến binh. Các tổ chức này đều hoạt động sôi nổi, đạt nhiều thành tích được cấp trên đánh giá cao. Nhiều năm liền đạt danh hiệu Công đoàn, Chi hội Cựu Chiến binh và Chi đoàn vững mạnh