• Vào những năm cuối cùng của thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp thống trị của nhân dân Việt Nam gần như tạm thời lắng xuống. Năm 1896, cuộc khởi nghĩa Hương Sơn - Hương Khê ở Nghệ Tĩnh do Phan Đình Phùng cầm đầu đã thất bại xem như kết thúc phong trào Cần Vương do các sĩ phu yêu nước phong kiến khởi xướng. Các cuộc khởi nghĩa vũ trang của nông dân và đồng bào các dân tộc thiểu số cũng bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt; ngay cả ...
  • Sưu cao thuế nặng là những tại hoạ khủng khiếp của nông dân Việt Nam dưới chế độ thực dân phong kiến, đồng thời đó cũng là những mục tiêu trực tiếp của toàn thể nông dân miền Trung trong phong trào kháng thuế năm 1908. Ở Thừa Thiên Huế, phần lớn ruộng xấu, thường bị nhiễm mặn, mất mùa liên tiếp, dân không đủ tiền để đóng thuế, những chính quyền vẫn bắt dân đóng bất luận mọi hoàn cảnh của nông dân. Thực dân Pháp lại dùng mọi thủ đoạn để tăng thuế ruộng. Từ năm 1897 trở ...
  • Sau ngày thống nhất đất nước 1975, tôi rất hân hạnh là một trong những người đầu tiên ở Thừa Thiên Huế, đã nghiên cứu sự kiện học sinh Nguyễn Sinh Cung (hay Sinh Côn, Sinh Côông), sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tham gia cuộc “Dân dậy” vào tháng 4. 1908 ở Thừa Thiên Huế. Hơn 20 năm qua sự kiện ấy đã được nhiều người nghiên cứu tiếp tục, phát hiện thêm nhiều tư liệu nâng cao giá trị khoa học cho sự kiện đó. Để cho các nhà chuyên môn phục dựng lại ...

Thông tin tham quan