• Nội dung trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế với gần 1.000 hình ảnh, tư liệu, hiện vật được trưng bày qua những giải pháp thiết kế mỹ thuật vừa truyền thống, vừa hiện đại, đậm đà bản sắc Huế, chuyển tải sâu sắc nội dung về tiểu sử, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc đấu tranh của nhân dân Thừa Thiên Huế dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, đồng thời tạo điểm nhấn đi sâu vào quãng đời thơ ấu và thanh niên của Bác Hồ ở Thừa Thiên Huế, những ...
  • Thời niên thiếu và thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh - bước đầu hoạt động yêu nước (1890 – 1911)
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm thấy con đường giải phóng dân tộc đúng đắn (1911-1920)
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh, bảo vệ, vận dụng sáng tạo và phát triển đường lối của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920-1924)
  • Ngày 27.8.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 172/SL quyết định cho Bưu điện Việt Nam phát hành 05 mẫu tem mang chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng Tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh 2/9.
  • Sau thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945, trước tình hình vô vàn khó khăn của đất nước, thay mặt Chính phủ, ngày 03.9.1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra sáu nhiệm vụ cấp bách nhằm ổn định đời sống nhân dân, xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm như diệt giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm.
  • Thừa Thiên Huế - mảnh đất giàu truyền thống văn hoá và lịch sử, là nơi Bác Hồ và gia đình Người đã sống, lao động, học tập trong 10 năm (1890 - 1901 và 1906 - 1909).

Thông tin tham quan