• Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế hiện đang quản lý hệ thống di tích và địa điểm di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người ở Thừa Thiên Huế. Hệ thống di tích này luôn được chú trọng đầu tư bảo quản, tôn tạo và phát huy tác dụng. Đáp ứng yêu cầu của công tác bảo tồn di tích.

Thông tin tham quan