Tuyên tuyền lưu động

A. THƯ MỜI THAM GIA PHỐI HỢP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN 

     CỦA BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH THỪA THIÊN HUẾ

 

  SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THỪA THIÊN HUẾ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                      Huế, ngày 15 tháng 01 năm 2018

V/v mời tham gia phối hợp tổ chức các hoạt động

 tuyên truyền của Bảo tàng Hồ Chí Minh T.T Huế

           Kính gửi: Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa ThIên Huế

        Thực hiện kế hoạch tuyên truyền giáo dục của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế năm 2018, hướng đến chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn cuả quê hương đất nước. Nhằm phát huy có hiệu quả giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh đến từng trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, và hưởng ứng  phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành Giáo dục trong việc giáo dục các em học sinh có ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa nói chung và các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn Thừa Thiên Huế nói riêng, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ đề “Theo chân Bác”  tại các trường học trên địa bàn Tỉnh.

        Bảo tàng Hồ Chí Minh kính mời quý nhà trường hưởng ứng và phối hợp cùng chúng tôi tổ chức tốt  hoạt động tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các em học sinh.

          Xin trân trọng cảm ơn!

         Địa chỉ liên hệ: Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, Số  07 Lê Lợi, Thành phố Huế

         Điện thoại: 0234.3822152; 0234.3883937; 0975662203

 

 B. KẾ HOẠCH, NỘI DUNG TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG GIỚI THIỆU

      VỀ THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

         - Phát huy có hiệu quả giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh đến từng trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

         - Đa dạng hóa các hoạt động giáo dục của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các em học sinh.

        - Hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành giáo dục trong việc giáo dục các em học sinh có ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa nói chung và các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn Thừa Thiên Huế nói riêng.

        - Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Bảo tàng Hồ Chí Minh với các trường học trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

        - Đảm bảo tính chính xác khoa học trong nội dung tuyên truyền

       - Hình thức tuyên truyền phải hấp dẫn, trực quan sinh động, phù hợp với tâm lý thể chất của lứa tuối học sinh, đa dạng các hoạt động  trên cơ sở nguyên tắc bảo tàng học và giáo dục học.

        - Đảm bảo an toàn cho các hoạt động, trò chơi và người tham gia chương trình; đảm bảo đúng các nội quy, quy chế của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.

II. NỘI DUNG

1. Hình thức tuyên truyền

        Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế tổ chức thuyết trình theo chủ đề; chiếu phim tư liệu và tổ chức một số hoạt động  chơi cho học sinh.

2. Đối tượng

        Học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông

3. Thời gian truyền tải nội dung tuyên truyền: 120 phút

4. Nội dung tuyên truyền: Chủ đề “Theo chân Bác” gồm có 3 phần:

4.1. Thuyết trình

        Thuyết trình theo phim với chủ đề “Theo chân Bác”

        - Về quê hương và gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh

        - Khái quát về bối cảnh xã hội Huế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

        - Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        - Tạm biệt Huế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào Nam tìm đường đi ra nước ngoài.

4.2. Thi tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh

         Học sinh tham gia trả lời những câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi mở có nội dung liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và sát với chương trình lịch sử học ở nhà trường

          - Hình thức: Chơi theo đội

          - Hoạt động: Thi tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh có 2 phần:

          + Hoạt động 1: Nhận diện di sản

        Các đội chơi tìm hiểu hệ thống di tích lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế và trên cả nước qua những câu hỏi hình ảnh.

         + Hoạt động 2: Tìm hiểu thân thế - sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh

      Các đội chơi tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi mở.  

         Ngoài ra còn có một phần chơi giành cho khán giả.

4.3. Chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ đề phim “Những giây phút cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

                 

Tuyên truyền ở Trường tiểu học Dương Nỗ, Phú Dương,

           Phú Vang, T.T Huế, ngày 21/12/2012

 

           

Tuyên truyền ở Trường tiểu học Vĩnh Ninh,

Thành phố Huế, ngày 6/3/2013

 

         

Tuyên truyền ở Trường tiểu học Lộc Trì I,

Phú Lộc, TT Huế, ngày 23/10/2013

 Bản in]

Thông tin tham quan