Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII
10/08/2018 9:06:51 SA
(VHH) - Ngày 09/8/2018, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh (41A Hùng Vương, TP. Huế), Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Phan Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nghị quyết Trung ương lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII bàn việc thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW). Bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.


Đồng chí Phan Công Tuyên truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị Quyết

Tại Hội nghị, hơn 350 cán bộ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành Văn hóa và Thể thao được nghe đồng chí Phan Công Tuyên, Nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết Trung ương lần thứ 7: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trong đó, tập trung các nội dung chính: Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ; Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền; Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ; Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức, cán bộ; Và một số nội dung cơ bản về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Tiến Dũng - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu các cấp ủy đảng thuộc Sở cần chỉ đạo các Đảng viên, cán bộ công nhân viên chức và người lao động nghiêm túc tham gia học tập Nghị quyết nêu trên, cấp cấp ủy đảng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo đúng chủ trương của Đảng, tổ chức phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân; tham mưu xây dựng chương trình hành động sát thực tế, phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động của Ngành trong tình hình mới, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển, góp phần tạo nên sự phát triển toàn diện của Ngành.


Theo nguồn: svhtt.thuathienhue.gov.vn

 Bản in]
Các bài khác

Thông tin tham quan