CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Số lượng: 120 tài liệu, hình ảnh, hiện vật. 

Thời gian phát hành: Năm 2012, nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2012), thiết thực thực hiện Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng ta hiện nay” được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Nội dung: Triển lãm trưng bày nhằm giới thiệu công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng lớn mạnh qua từng thời kỳ cách mạng. Đồng thời triển lãm giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó góp phần thực hiện Nghị quyết TW IV, động viên toàn Đảng toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi thử thách khó khăn, nâng tầm đất nước trên trường quốc tế.


Một góc trưng bày triển lãm chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng"

Nội dung triển lãm gồm 3 phần:

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

3. Đảng Cộng Sản Việt Nam không ngừng xây dựng, rèn luyện và chỉnh đốn theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

 Bản in]

Thông tin tham quan