Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy tác dụng di tích lịch sử văn hóa
Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế hiện đang quản lý hệ thống di tích và địa điểm di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người ở Thừa Thiên Huế. Hệ thống di tích này luôn được chú trọng đầu tư bảo quản, tôn tạo và phát huy tác dụng. Đáp ứng yêu cầu công tác bảo tồn di tích.

 

Họp bàn phục hồi hai nhà tăng tại di tích Đình làng Dương Nỗ (xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế)


Thông qua các hoạt động:

- Tiến hành nghiên cứu khoa học toàn diện và cụ thể về di tích và địa điểm di tích phục vụ cho các hoạt động trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị.

- Bảo tồn, tôn tạo trên cơ sở giữ lại nguyên vẹn các yếu tố gốc của di tích, không làm thay đổi hiện trạng và biến dạng di tích.

- Bảo tồn, tôn tạo di tích gắn với phát triển kinh tế, xã hội của địa phương có di tích.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát huy giá trị hệ thống di tích lưu niệm dưới nhiều hình thức.

- Tổ chức phát huy giá trị di tích, không làm ảnh hưởng đến việc bảo vệ, bảo quản di tích, không gây lấn át hoặc biến dạng di tích.

Với hệ thống di tích khá phong phú về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế, trong đó có 04 di tích lịch sử cấp Quốc gia và 05 di tích cấp Tỉnh, thời gian qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh, với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo tàng, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế đã chú trọng nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các dự án nhằm bảo tồn, tôn tạo hệ thống di tích này theo đúng Luật Di sản, tôn trọng các yếu tố gốc của di tích. Đồng thời, tạo điều kiện phát huy tốt nhất tác dụng của di tích đến các tầng lớp nhân dân tại địa phương cũng như khách tham quan trong và ngoài nước.


 Bản in]

Thông tin tham quan