CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI QUỐC HỘI

Số lượng: 120 tài liệu, hiện vật

Thời gian phát hành:

Nội dung: Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội” nói về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, sáng suốt của nhân dân. Điều đó thể hiện qua câu nói của Người là “Quốc hội ta là tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết của toàn dân, cho ý chí quật cường của dân tộc, cho quyết tâm độc lập, thống nhất của toàn thể đồng bào ta”.

 Triển lãm còn trưng bày một số hình ảnh, hiện vật tiêu biểu nói về Quốc hội Việt Nam hiện nay đã và đang phát huy lên tầm cao mới tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân Việt Nam để khơi nguồn sức mạnh thống nhất dân tộc vì một nước Việt Nam độc lập, quang vinh và cường thịnh.

Nội dung triển lãm gồm 3 phần:

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng Quốc hội Việt Nam: Dân chủ, đoàn kết, thống nhất.

3. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam tiếp tục tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới.

 

 Bản in]

Thông tin tham quan