CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

Số lượng: 100 hình ảnh, tài liệu, hiện vật.

Thời gian phát hành: Năm 1996, nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nội dung: Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn làm cách mạng thành công thì trước hết phải có Đảng chân chính. Đảng phải có đường lối chính trị đúng đắn, như Bác Hồ đã nói: “Chỉ có sự lãnh đạo của một Đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước mình, thì mới có thể đưa công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công”.

Nội dung triển lãm gồm 3 phần:

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam.

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện quan điểm xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

 Bản in]

Thông tin tham quan