BÁC HỒ VỚI NHÂN DÂN

Số lượng:  Hơn 100 hình ảnh, tài liệu.

Thời gian phát hành: Năm 1992, nhân kỉ niệm lần thứ 102 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/1992).

Nội dung: Một nội dung lớn sâu xa trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng vì con người, cho con người và do con người. Thương yêu con người và giải phóng con người, đưa con người lên vị trí người làm chủ, đó là điểm cơ bản trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

Bộ triển lãm “Bác Hồ với nhân dân” góp phần giới thiệu quan điểm nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tấm gương cao đẹp của Người “hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”  và việc phấn đấu tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, dựa vào dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nội dung triển lãm gồm 3 phần:

1. Quan điểm nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Người luôn chăm lo đến cuộc sống của nhân dân.

3. Ra sức phấn đấu thực hiện quan điểm  nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

 Bản in]

Thông tin tham quan