BÁC HỒ VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

Số lượng: 150 tư liệu, hình ảnh và hiện vật.

Thời gian phát hành: Năm 1993, nhân kỉ niệm 103 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/1993).

Nội dung: Bác Hồ là linh hồn của khối đại đoàn kết Việt Nam. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Bác Hồ luôn đánh giá đúng đắn, vị trí, tầm quan trọng, tiềm năng to lớn của miền núi và đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam trong lịch sử cũng như trong hiện tại. Người nêu rõ "Chính sách dân tộc của chúng ta nhằm thực hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc để cùng nhau tiến lên xã hội chủ nghĩa". Đó là con đường mà Bác Hồ và Đảng ta đã chọn để phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh.

Bộ triển lãm giới thiệu 3 nội dung lớn:

     1. Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

     2. Bác Hồ với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam và các dân tộc thiểu số Việt Nam với Bác Hồ.

     3. Đảng, Chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện và phát triển chính sách dân tộc thiểu số của Bác Hồ.

 Bản in]

Thông tin tham quan